1. وحیدرضا داروگر , محمد وکیلی , حسین عشقی , تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی - و نتایج طیف سنجی , شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۲۷-۳۴
  2. حسین عشقی , مهدی شنبدی , احمد امیری , سعید زینالی هریس , بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی , مهندسی شیمی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۸۰-۹۷
  3. خدیجه مایلی فر , آمنه سازگارنیا , ساجده یادگاری دهکردی , حسین عشقی , ندا عطاران کاخکی , ثمانه سودمند , اثر مهاری الکتروپوریشن و نانوذرات نقره بر رشد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور: تاثیر پهنای زمانی پالس , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۴۷-۲۵۴
  4. حسین عشقی , محمود ذکائی , پروین پاک فطرت , توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى , علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۷۹-۸۵